Kappen en herplanten van bomen

Rijkstraatweg tussen Achterambachtseweg en Langeweg

In maart 2001 is door de Gemeente Ridderkerk een kapvergunning afgegeven aan het Waterschap IJsselmonde voor het kappen van 63 essen langs de Rijksstraatweg tussen de Achterambachtseweg en de Langeweg in verband met de aanleg van het tweezijdige fietspad. Door de Stichting Oude Kern Rijsoord is bij bovengenoemde instanties aangedrongen op alternatieve mogelijkheden voor behoud van de beeldvorming (bomenlaan) door herplant van bomen op daartoe geęigende plaatsen in de naaste omgeving.

In 2002 heeft het Waterschap IJsselmonde 45 bomen, zomereiken geherplant in de berm/sloottalud aan de ander zijde van de weg, zodat in ieder geval een zijde van de weg weer beplant zou zijn met bomen. Helaas hebben deze bomen het niet gered omdat de locatie ongeschikt was. Daarna is een deel van de bomen herplant langs het fietspad langs de A16 tussen de Pruimendijk en de Achterambachtseweg. Deze bomen zijn inmiddels weer vervangen omdat ze allemaal door vandalisme vernield waren. Deze bomen staan er nog steeds.

[IMAGE]

Rijksstraatweg-oost kort na de aanplant van de bomen aan de linkerzijde

Populieren langs de rijkswegen

De populieren langs de rijkswegen vangen in de zomer veel geluid en fijn stof van de rijkswegen. Bovendien nemen deze bomen het zicht op de kale grijze geluidsschermen en geven deze een groen aanzien. Op plaatsen waar geen bomen konden worden geplant omdat er te weinig ruimte is, zijn door Rijkswaterstaat klimplanten en plantenrekken aangebracht zodat ook hier de schermen aan het zicht worden onttrokken. Sinds een aantal jaar produceren de populieren echter zaden en gedurende een paar weken zweven er vele zaadpluisjes door Rijsoord. Dit is voor een aantal bewoners reden om alle bomen gekapt te willen hebben. Andere bewoners willen de bomen graag behouden vanwege boven genoemde redenen. De Stichting Oude Kern Rijsoord is voor behoud van de bomen. Een paar weken per jaar overlast wegen niet op tegen de voordelen die de bomen het gehele jaar opleveren.
In 2010 zijn er ter hoogte van de Mauritsweg door Rijkswaterstaat wel  een paar honderd populieren gekapt omdat deze een gevaar vormden voor de rijksweg. Tevens zijn er nieuwe bomen aangeplant.
In 2015 zijn wederom een paar honderd populieren langs de A16 gekapt.

Essen langs Rijksstraatweg tussen de Jongejan en de Achterambachtseweg

In 2009 publiceerde de gemeente een kapvergunning om de essen langs de Rijksstraatweg tussen de Jongejan en de Achterambachtseweg te kappen. In overleg met de gemeente is toen besloten alleen de slechtste rij essen te kappen en te herplanten en de andere rij essen nog een aantal jaar te laten staan. Dit zodat het beeld van een bomenlaan behouden zou blijven. Begin 2011 al publiceerde de gemeente het voornemen om de tweede rij bomen ook te gaan kappen. De eerste rij bomen is wel herplant maar nog zo klein dat dit nog geen beeld van een bomenlaan geeft. Derhalve heeft de Stichting bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen kapvergunning. Begin juni 2011 heeft de Stichting samen met de gemeente de bomen bekeken. Er is wel sprake van enige dode takken (2-4 cm) in de bomen maar deze kunnen  door een extra snoeibeurt van de gemeente worden verwijderd. Daarom is wederom verzocht de bomen nog 1 of 2 jaren te laten staan. Verder is gevraagd bij herplant, als de bomen eenmaal gekapt zijn, grotere bomen te herplanten zodat het beeld van een bomenlaan sneller hersteld is. Het laatste nieuws is dat de essen voorlopig blijven staan totdat de nieuwe bomen groot genoeg zijn.
essena16     treurwilg bij Vlassersjongen     essen Jongejan      Bomen langs A16            Treurwilg bij Vlassertje     Essen bij de Jonge Jan    
                          

Treurwilg bij de Vlasserjongen

Enige jaren geleden had de gemeente al het voornemen de middelste treurwilg bij het beeld van het Vlassertje, te kappen. Dit omdat de wortels van de boom het voetpad langs de Waal opdrukken. Begin 2011 publiceerde de gemeente wederom het voornemen om voor deze boom een kapvergunning af te geven. De Stichting heeft ook tegen deze kapvergunning bezwaar gemaakt. De boom is immers gezond en derhalve is er geen noodzaak de boom te kappen. Ook deze boom is begin juni tezamen met de gemeente bekeken. Hierbij merkte de gemeente op dat de boom inderdaad gezond is maar niet bijzonder. Dat zij 2 treurwilgen langs de Waal wel voldoende vinden. De gemeente gaf aan bang te zijn dat bij vervanging/herstel van het wandelpad de wortels van de boom schade zouden oplopen waardoor deze boom in de toekomst niet zou kunnen overleven. Ook gaf de gemeente aan geen treurwilg te willen herplanten maar de reeds geplante sierkers als vervanging te zien. De Stichting heeft aangegeven de boom graag te willen behouden en voorgesteld het voetpad te herstellen middels toepassing van leem. Dit beschadigt de boomwortels niet en geeft geen wortelopdruk. Indien de gemeente toch tot kap overgaat wil de Stichting graag een nieuwe treurwilg teruggeplant zien. De heer Boom van de gemeente had ons herplant van een nieuwe treurwilg beloofd op voorwaarde dat wij ons bezwaar tegen de kapvergunning zouden intrekken. Op het moment dat wij dit gedaan hadden, deelde de heer Boom ons mede dat er toch geen treurwilg zou worden herplant. Dit zou niet kunnen vanwege kabels en leidingen. De kabels en leidingen liggen echter op zo'n 10m afstand langs het fietspad. Omdat we ons bezwaar hadden ingetrokken kon de heer Boom zijn gang gaan. De gezonde treurwilg is gekapt en er zijn een stuk verderop vlak langs het fietspad 3 knotwilgen op ca 2m van de kabels en leidingen terugplant. De moraal van dit verhaal: nooit een bezwaarschrift intrekken en nooit ambtenaren vertrouwen op hun woord.

Voor nadere inlichtingen: info@oudekernrijsoord.nl