Bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard

In de streekplannen Zuid-Holland-Zuid was lange tijd een bovenregionaal bedrijventerrein opgenomen in de Hoeksche Waard. Langdurig en voortdurend verzet van alle gemeenten en verenigingen in de Hoeksche Waard heeft uiteindelijk voor hen resultaat opgeleverd.
Helaas betekende dit dat een deel van dit bovenregionale bedrijventerrein nu bedacht is in de polder Nieuw-Reijerwaard bij Rijsoord. De gemeente Rotterdam wil hier havengerelateerde bedrijven vestigen. Wethouder de Boef (CDA) van de gemeente Ridderkerk heeft in 2010, 10 dagen voor de verkiezingen een principe akkoord ondertekend waarin Ridderkerk heeft ingestemd met de ontwikkelingen van 70 ha bedrijventerrein maar dan voor de agroindustrie. Deze bedrijven zouden behoefte hebben aan uitbreiding. De ondertekening gebeurde ondanks massaal verzet van de burgers. Bij de verkiezingen werden de zittende partijen weggevaagd en werd door de burgers massaal gekozen voor partijen die tegen Nieuw-Reijerwaard en de tram waren: Leefbaar Ridderkerk en SGP. De nieuwe wethouder van Leefbaar Ridderkerk Ad Los heeft daarop geprobeerd het tij te keren danwel de gevolgen voor de bewoners van de Rijksstraatweg te verminderen. Helaas was de provincie daar niet gevoelig voor en heeft ondanks het ontbreken van draagvlak de plannen doorgedrukt. Nadat de provincie heeft gedreigd met een aanwijzing en een grenscorrectie, is de gemeenteraad overstag gegaan. Wethouder Los is hierop afgetreden omdat hij het niet eens was met dit besluit. De nieuwe wethouder van Leefbaar Ridderkerk Sjon Stout stond daarna positief tegenover de ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard. Zowel SGP als Leefbaar Ridderkerk zijn nu voor de aanleg van Nieuw-Reijerwaard. De door oud-wethouder Los opgerichte nieuwe partij "Echt vor Ridderkerk" heeft helaas onvoldoende stemmen gehaald voor een meerderheid.

NR 1
Polder Nieuw Reijerwaard met op de achtergrond de Rijksstraatweg

De stichting en andere verenigingen hebben steeds bezwaar gemaakt tegen de plannen (zie ook structuurvisies). Helaas was er tegen de structuurvisie geen beroep mogelijk. Er is bij de locatiekeuze geen toetsing gedaan op de milieu-effecten van een dergelijk bedrijventerrein voor Rijsoord en Ridderkerk. De burgers konden pas echt bezwaar maken tegen het inpassingsplan (=bestemmingsplan). Door de regering is besloten dat de ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard van belang is om de crisis tegen te gaan en heeft het project daarom onder de Crisis- en Herstelwet geplaatst. Dit betekent dat er een kortere procedure wordt gevolgd en dat overheden geen zienswijzen mogen indienen. EÚn van de zeer onlogische gevolgen hiervan is ook dat er niet meer naar alternatieve locaties behoeft te worden gekeken. Terwijl deze locatie zeer onlogisch is. De bereikbaarheid van de locatie is slecht. De bestaande op- en afritten naar A15 en A16 bij Barendrecht en Zwijndrecht staan dagelijks al vast en naar beide op- en afritten zijn of worden studies gedaan om de file-vorming te verminderen.  Ook de rijkswegen A15 en A16 staan dagelijks vol met files.

In de rapporten van Rotterdam Vooruit is gekeken naar de verkeersdrukte en de verkeersprognoses voor 2020. Hieruit is gebleken dat de verkeersproblemen op Brienenoord-Algra corridor, die nu al vaak vast staat, in de toekomst eigenlijk niet goed op te lossen zijn. EÚn van de aangedragen oplossingen, een verbinding van de A15 naar de A20 van Ridderkerk naar Nieuwerkerk via de Krimpenerwaard, zou wel verlichting kunnen geven maar leidt tot knelpunten op andere delen van deze corridor (zie rapport herontwerp algrabrienenoordcorridor, algrabrienenoord 1 en algrabrienenoord 2). Desondanks wordt een regionale brugverbinding van Ridderkerk naar Krimpen aan de IJssel via de Rijnsingel of de Randweg gezien als de oplossing voor deze problematiek.

voorweg 1
De Voorweg in de polder Nieuw Reijerwaard

De ontsluiting van het industriegebied zelf is een groot probleem. Immers de IJsselmondse knoop is nu al een problematische aansluiting op rijksweg 15. Het maken van een nieuwe op- en afrit naar de A15/A16 voor dit bedrijventerrein is nabij de twee drukste knooppunten van Nederland (Ridderkerk Noord en Zuid) onmogelijk. Alle andere op- en afritten betekenen dat de vrachtauto's door de woonwijken van Ridderkerk, Rijsoord of Barendrecht gaan rijden. In het rapport "Verkeersstudie IJsselmondse knoop en Nieuw Reijerwaard" is onderzocht hoe de verkeersproblematiek rond de IJsselmondse knoop kan worden opgelost en is tevens gekeken hoe het toekomstige bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard daarop van invloed is. In dit rapport is de belangrijkste vraag: 
‘’Is de ontsluiting van 90 ha bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard mogelijk”. In dit rapport wordt op blz 35 een overzicht gegeven van de hoeveelheid verkeer op bestaande bedrijventerrein in de regio Rotterdam. In het rapport is voor Nieuw-Reijerwaard uitgegaan van een verkeersproductie van maximale 255 mvt/ha en een minimale verkeersproductie van 62 mvt/ha. In vergelijking met de verkeersproductie van 790 mvt/ha op containerindustrieterrein Gadering is dit erg laag.

terreinoppervlak (ha) mvt /etmaal mvt/ha
2004
Gadering 2418970 790
Distripark Eemhaven33 5681172
Veren Ambacht 16  89656
2020
Dierenstein 27 6884 255
Greenery 38 2363 62
Gebroken Meeldijk 152111141
Ziedewij12  3149262
Verkeersproductie bedrijventerreinen Rotterdamse regio; bron RVMK 2004 en 2020

In dit rapport worden verschillende ontsluitingen van Nieuw-Reijerwaard onderzocht. Het rapport concludeert dat bij: "Met een aantal ingrijpende infrastructuurmaatregelen ruim 70 hectare bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard ontwikkeld kan worden uitgaande van een verkeersproductie van 255 motorvoertuigen per hectare. Indien meer hectare wordt uitgegeven is de kans groot dat het verkeer op de IJsselmondse Knoop niet meer verwerkt kan worden. De ingrijpende infrastructuurmaatregelen zijn het verleggen van de Verbindingsweg incl. combinatie met een Reconstructie van de IJsselmondse Knoop met daarbij een Lus van de Verbindingsweg naar de A38.
Lus naar A38
Gevolgen verleggen verbindingsweg (rood= toename verkeer; groen is afname verkeer)           
verleggen verbindingsweg
Gevolgen lus naar A38 (rood= toename verkeer; groen is afname verkeer)

Uitgaande van de maximale verkeersproductie van 255 mvt/ha kan maximaal 74 ha industrieterrein worden ontwikkeld in Nieuw-Reijerwaard indien beide infrastructuurmaatregelen worden genomen. Daarbij moet bedacht worden dat 255 mvt/ha in vergelijking met Gadering zo hoog niet is en dat er in het rapport vanuit is gegaan dat er geen files zijn op de rijkswegen. Kosten voor deze infrastructuurmaatregelen bedragen volgens het rapport ruim 27 miljoen euro.
In de businesscase Nieuw-Reijerwaard uit 2008 is men in het worstcase scenario uitgegaan van 20 miljoen euro. Inmiddels heeft men een megaturborotonde met 5-6 armen bedacht op de plek waar nu de IJsselmondse knoop ligt. De kosten voor deze rotonde bedragen 41 miljoen euro. Waterschap Hollandse Delta heeft een contra-expertise op laten stellen over deze rotonde omdat zij als wegbeheerder van de IJsselmondse knoop vinden dat de voorgestelde rotonde niet voldoet aan de "duurzaam veilig" eisen. Zij worden echter pas na afloop van de procedure betrokken i.v.m. de Crisis en Herstelwet. In de wandelgangen wordt geopperd dat er een besparing van 41 miljoen kan worden behaald door de rotonde te laten vervallen. Men gaat de rotonde ook pas aanleggen als er al 38 ha bedrijventerrein ligt. Men is nu uitgegaan van 211 mvt/ha.

De keuze voor de locatie is ook strijdig met het beleid van de provincie Zuid-Holland. In alle rapporten en studies wordt aangegeven dat de leefbaarheid van Rotterdam-Zuid en het eiland IJsselmonde moet verbeteren. De aanleg van nog een bedrijventerrein in dit al overbevolkte gebied zal daar geen positieve bijdrage aan leveren. De luchtkwaliteit en de geluidsbelasting staan in dit gebied al erg onder druk en worden overschreden. Ook om deze reden is de locatie niet logisch.

De keuze voor Nieuw-Reijerwaard is gebaseerd op het feit dat de tuinders ter plaatse weg wilden omdat de glastuinbouw ter plaatse niet levensvatbaar meer zou zijn. In de studie Deltapoort, die kijkt naar de inrichting van Oost-IJsselmonde, wordt door de provincie aan gegeven dat er in Oost-IJsselmonde behoefte is aan 100 ha glastuinbouwgebied. Men heeft daarbij nu gekozen voor 50 ha in de resterende polder Nieuw-Reijerwaard bij de Lagendijk en 50 ha bij de Munikkensteeg/Langeweg in Zwijndrecht.
In deze tijden van crisis en bezuiniging is het uiterst merkwaardig dat men in Nieuw-Reijerwaard tegen veel geld tuinders gaat uitkopen die dan 500m verderop weer opnieuw mogen beginnen. Dit nog even afgezien van het feit dat een aanzienlijk deel van de tuinders helemaal niet weg wil uit Nieuw-Reijerwaard. Het lijkt op een uit de hand gelopen lobby van een paar tuinders en de Greenery. En natuurlijke de lobby van de Hoeksewaarders om het bedrijventerrein te weren.

nr 2
De oude kreek de Blaakwetering naast polder Nieuw Reijerwaard

Uit het beleid inzake glastuinbouw van de provincie Zuid-Holland blijkt dat ze uitgaan van een nul-beleid. Gaat er ergens glastuinbouw weg dan moet dat op een andere locatie terug komen. Verder gaat men hierbij uit van concentratie van glastuinbouw en van enkele greenports. het belangrijkste greenport ligt in het Westland. Van de Greenery in Barendrecht wordt gezegd dat deze historische betekenis heeft en daarom gehandhaafd wordt. Indien men naar het eiland IJsselmonde kijkt, kan men zien dat hier overal sprake is van uitbreiding van woningbouw (Carnisselande maar ook Volgerlanden). Kortom landbouw is hier gedoemd te verdwijnen en glastuinbouw ook. Derhalve heeft een Greenery hier misschien wel historische waarde maar is niet meer op zijn plaats, zeker niet als men serieus de leefbaarheid wil verbeteren.

In april 2012 is de notitie reikwijdte en detailniveau door de Provincie ter inzage gelegd en kon men over de inhoud van de milieueffectrapportage een zienswijze indienen. Eind 2012 is het ontwerpinpassingsplan ter inzage gelegd. In augustus 2013 is het inpassingsplan vastgesteld. Hiertegen is onder andere door onze stichting beroep aangetekend. De Raad van State deed haar uitspraak in augustus 2014. Uiteindelijk is het wel gelukt bedrijven met een zwaardere milieucategorie (categorie 4.2) uit het plan te krijgen en moest de provincie de ovonde als verplichting opnemen in het plan. Ook moest er nader onderzoek naar de geluidsbelasting worden gedaan. Eind 2014 werd het gewijzigde inpassingsplan opnieuw vastgesteld. Men heeft de ovonde nu weliswaar als verplichting opgenomen maar deze behoeft er pas te zijn als 40% van de bedrijven er al zit. De ovonde zal dus aangelegd worden als er al bedrijven zitten. Dit zal voor deze bedrijven enorme overlast geven. Wederom heeft onze stichting beroep ingesteld, met name tegen het feit dat de rotonde niet voorafgaand aan de bouw wordt aangelegd. In november 2015 heeft de Raad van State opnieuw uitspraak gedaan en alle bezwaren afgewezen.

Het gaat nu om een bedrijventerrein van 96 ha bedrijventerrein met maximaal 3 lagen bedrijven. De ontsluiting wil men regelen via een grote ovonde en een tweede ontsluitingsweg via de Voorweg naar de Verenambachtweg. De omstreden 3e ontsluitingsweg door de boomgaard zit (nog) niet in de plannen. De bouwhoogte is minimaal 30m hoog met mogelijkheden om te verhogen naar 37,50m. Men wil tevens 3 windmolens plaatsen langs de verbindingsweg en een biovergistingsinstallatie is mogelijk gemaakt. In de bijlagen bij het exploitatieplan wordt door het taxatiebureau wat de waarde van alle gronden heeft getaxeerd, verklaard dat er exorbitant hoge bedragen zijn betaald aan het tuinderscluster: €105,/m2 terwijl de waarde op dat moment €45,-/m2 was. Dit is zeer onverantwoordelijk ongaan met gemeenschapsgeld. Totaal is door de Gemeenschappelijke Regeling 72 miljoen uitgegeven aan deze grond. Die 72 miljoen is nu nog maar zo'n 30 miljoen waard.

Frappant is dat er vrijwel geen interesse is voor het bedrijventerrein en dat de prijs van de grond (€310,-/m2) veel te hoog is en veel hoger is dan vergelijkbare bedrijventerrein in de omgeving. De gangbare prijs is daar €100-150,-/m2. Toch wordt dit plan doorgedrukt.

Inmiddels heeft ComitÚ Nieuw Reijerwaard een klacht neergelegd bij de Europese Commissie over het feit dat er geen inspraak mogelijk is geweest ten tijde van de keuze voor de locatie Nieuw-Reijerwaard en dat bij deze keuze niet is gekeken naar de milieu-effecten. Deze klacht is in behandeling genomen. Indien de klacht gehonoreerd wordt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Men zou zelfs gedwongen kunnen worden de procedure opnieuw te doorlopen.

Stichting Oude Kern Rijsoord heeft ook klacht ingediend bij de Europese Commissie maar dan over de ongeoorloofde staatssteun die gemeenten, provincie en rijk aan dit project geven. De aanleg van de rotonde wordt immers voor een groot deel door hen betaald en niet door de nieuwe bedrijven. Normaliter worden alle ontwikkelingskosten (dus ook de kosten van de ontsluiting) doorberekend aan de klanten (toekomstige bedrijven). In dit geval is dat niet zo. Als deze klacht gehonoreerd wordt dan zullen de toekomstige bedrijven naderhand alsnog voor deze kosten opdraaien.

ComitÚ Nieuw Reijerwaard heeft een mooi alternatief plan ontwikkeld voor de polder Nieuw Reijerwaard. Daar kunt meer over vinden in het stuk Woonwijk Nieuw Reijerwaard.

Voor nadere inlichtingen: info@oudekernrijsoord.nl
.