Verplaatsing OBS De Piramide

In 2000 kwam de verplaatsing van de openbare school de Piramide op de agenda. Na jarenlang geen onderhoud aan de school te hebben uitgevoerd, was er volgens de gemeente geen geld om de school op te knappen. De enige mogelijkheid  zou het bouwen van een nieuwe school zijn. Motivering voor verplaatsing van de school was dat de bouwkundige staat van de school zo slecht is dat opknappen van de school meer zou kosten dan verplaatsing. Bovendien zouden dan op het terrein van de school woningen kunnen worden gezet waarmee de verplaatsing bekostigd kon worden.

De gemeente had hiertoe een perceel grond aangekocht achter de voetbalvelden van Rijsoord. Dit stuk grond diende als ruilobject voor de voetbalvereniging zodat één van de toenmalige voetbalvelden (aan de kant van de Vlasstraat) van de voetbalvereniging zou kunnen worden gebruikt voor hervestiging van de school de Piramide of voor hervestiging van het trapveldje aan de Gerard Alewijnstraat. De Piramide zou verplaatst worden naar het trapveldje aan de Gerard Alewijnstraat of naar de Vlasstraat. De wethouder gaf hierbij aan dat de voorkeur uitging naar verplaatsing van de school de Piramide naar de G. Alewijnstraat en vervolgens het maken van nieuw trapveld aan de Vlasstraat. Als motivering voor de voorkeur voor verplaatsing naar de G. Alewijnstraat werd door wethouder Wienen aangegeven dat bebouwing aan de andere kant van de Vlasstraat een opening zou betekenen voor meer bouwplannen ter plaatse, hetgeen ongewenst is. De voetbalvereniging zou in deze plannen een kunstgrasveld krijgen dat langer gebruikt kan worden zodat er minder velden nodig zijn.

De Stichting vond het echter erg jammer als het trapveldje aan de G. Alewijnstraat zou verdwijnen omdat het een groen veldje midden in de wijk is, er dan toezicht is op de spelende kinderen en de kinderen niet de Vlasstraat behoefden over te steken om bij het trapveldje te komen. Bovendien zat er aan de G. Alewijnstraat al een school en nog een school erbij zou leiden tot nog meer auto's ten tijde dat de scholen aangaan, hetgeen de veiligheid van de schoolgaande kinderen niet ten goede zou komen en bovendien voor de bewoners ook niet fijn zou zijn. Bovendien is het oude schoolmeesterhuis van de Piramide een monumentaal pand dat bovendien voor een groot deel het aanzien van de kern van Rijsoord bepaald.

Daarom heeft de Stichting een enquête gehouden onder de direct omwonenden van het trapveldje aan de G.Alewijnstraat om te polsen wat de directe omwonenden van bebouwing van het trapveldje vinden. Deze enquête is verspreid in G. Alewijnstraat en Linnenstraat op 40 adressen. Van de 40 verspreide enquêtes werden er 22 geretourneerd, waarvan 21 aangaven tegen bebouwing van het trapveldje te zijn. Een tweetal personen gaf aan voorkeur te geven aan integratie van de christelijke basisschool De Klimop en de openbare basisschool de Piramide op één plek. De resultaten van de enquête (onder geheimhouding van namen van de ondertekenaars) zijn door de Stichting ingebracht in het wijkoverleg. Ondanks de door de Stichting gehouden enquête heeft het wijkoverleg en vervolgens de gemeente besloten de school toch naar het trapveldje aan de G. Alewijnstraat te verplaatsen. 

trapveld
Het nieuwe trapveld

Naderhand is er vanuit het wijkoverleg een actie gestart om het oude schoolmeesterhuis te behouden naast de woningbouw. Inmiddels is de school de piramide gevestigd aan de G. Alewijnstraat en is er een nieuw trapveldje met kunstgras gemaakt aan de Vlasstraat. Nadat op verzoek van de Stichting de snelheden op de Vlasstraat waren gemeten, waarbij bleek dat deze tot 90 km/uur opliepen, heeft de gemeente enkele straatjuwelen aangebracht op de vlasstraat om de snelheid van het verkeer te remmen, met name ter hoogte van de oversteekplaats naar het trapveldje.

piramide 
De nieuwe Piramide   

Ten tijde van het aangaan van de scholen is het erg druk met parkeren. De Christelijke basisschool de Klimop heeft inmiddels een extra ingang naar haar schoolplein gemaakt zodat een deel van het verkeer naar de school nu via de Linnenstraat gaat in plaats van via de G. Alewijnstraat.

Een aantal bewoners aan de Pruimendijk heeft bezwaar aan getekend, met name omdat de school van plan was schooltuintjes en buitenlokalen te maken vlak achter hun tuinen. De afstand van een school tot de woonomgeving moet bij voorkeur gescheiden zijn door een weg maar minimaal op 50m afstand van de woningen liggen. De school heeft echter beloofd geen schooltuinen, buitenlokalen en speelterrein achter de tuinen van de bewoners te maken. 

Het oude schoolgebouw van de Piramide aan de Rijksstraatweg is afgebroken. Het schoolmeestershuis staat er weliswaar nog maar er is tot op heden niets meer aan gedaan. Ondanks de toezeggingen dat dit behouden blijft en in oude glorie zal worden hersteld, zijn de laatste berichten niet gunstig. Er zijn nog geen woningen gebouwd op het terrein.

schoolmeestershuis
Het oude schoolmeesterhuis                                                                               

                                                                                        


© Stichting Oude Kern Rijsoord
U kunt ons bereiken via e-mail: info@oudekernrijsoord.nl