Structuurvisies

Rijsoord valt onder de gemeente Ridderkerk en grenst aan de gemeenten Barendrecht, Zwijndrecht en H.I. Ambacht. Derhalve heeft Rijsoord te maken met plannen van de regio Rijnmond maar ook met de plannen van de regio Zuid-Holland-Zuid (Drechtsteden). 

Voor de omgeving van Rijsoord zijn daarom de volgende plannen van belang:
-                 Randstadstructuurvisie (landelijk)
-       Rijksstructuurvisie (landelijk)
-                 Provinciale Structuurvisie
-                 Structuurvisie Ridderkerk
-                 Structuurvisie Zwijndrecht
-                 Structuurvisie H.I. Ambacht
-                 Structuurvisie Barendrecht 
In het onderstaande stukje worden de voor Rijsoord relevante zaken uit de bovenstaande plannen samengevat.

Randstadstructuurvisie
In 2008 heeft de Rijksoverheid een structuurvisie voor de Randstad 2040 opgesteld. In deze structuurvisie stond dat op het eiland IJsselmonde het gebied tussen spoorwegen en rijkswegen geherstructureerd moet worden. Verder is er sprake van het maken van een metropolitaan stadspark, wat dat ook mag inhouden.

Rijksstructuurvisie 2011
In 2011 heeft het Rijk een ontwerp Rijksstructuurvisie opgesteld waarin gewenste nieuwe Rijkswegen zijn opgenomen. Bij Rijsoord is een mogelijk verbreding van Rijksweg A16 opgenomen en een mogelijk extra knooppunt tussen Ridderkerk-Zuid en Ridderkerk-Noord. De Stichting heeft een inspraakreactie gestuurd waarin ze aangeven tegen verdere verbreding en verbreding van de Rijkswegen te zijn.

Provinciale Structuurvisie
De provinciale structuurvisie is in de plaats gekomen van de streekplannen. Het laatste streekplan voor Rijsoord en omgeving, was de visie RR2020. In deze visie was een zoekgebied opgenomen voor een bedrijventerrein. In de provinciale structuurvisie van 2009, is het gebied tussen de Rijkwegen A15, A16, de Rijksstraatweg en de Blaakwetering aangewezen als bovenregionaal bedrijventerrein voor havengerelateerde activiteiten. Helaas is dit in de jaarlijkse herzieningen niet aangepast.

Bij de structuurvisie is ook een korte check gedaan op de milieugevolgen van de nieuwe plannen uit de structuurvisie. Hierbij is de aanwijzing van het bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard als bestaande activiteit genomen omdat hierover zgn. al bestuurlijke afspraken waren gemaakt. Kortom, de milieugevolgen van Nieuw-Reijerwaard zijn dus niet in beschouwing genomen.
De rest van het gebied rondom Rijsoord was aangewezen als Rijksbufferzone. Inmiddels is de Rijksbufferzone afgeschafd maar is het nu aangewezen als provinciaal landschap. In principe wil men het gebied open houden als buffer tegen verdere verstedelijking. In de Provinciale milieuverordening is echter geen harde sanctie bij aantasting van of bescherming opgenomen van het provinciaal landschap.

De provinciale structuurvisie wordt jaarlijks hetzien en ter inzage gelegd met nieuwe plannen. In de provinciale structuurvisie van 2012 stond dat het gebied tussen Rotterdam Zuid en Dordrecht een slechte leefomgevingskwaliteit heeft. Daarom is het wel erg merkwaardig dat er dan nog een bedrijventerrein wordt ontwikkeld en dat de geplande recreatiegebieden Nieuw-Reijerwaard Zuid en Pruimendijk geschrapt zijn.
De Stichting houdt de ontwikkelingen in de provinciale structuurvsies nauwlettend in de gaten. In beroep gaan tegen een structuurvisie is helaas niet mogelijk.

Structuurvisie Ridderkerk
De gemeente Ridderkerk heeft in 2008 een structuurvisie opgesteld. In deze structuurvisie is het bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard ook opgenomen. Verder is in deze structuurvisie het Waalbos opgenomen en de mogelijke ontwikkeling van woningen op het terrein van De Jong Tours. Men is eind 2015 gestart met toekomstvisie voor Ridderkerk.

structuurvisie ridderkerk
Structuurvisie Ridderkerk

Structuurvisie Zwijndrecht
De gemeente Zwijndrecht heeft eind 2008 een structuurvisie opgesteld voor haar gemeente. In deze structuurvisie heeft de gemeente een bedrijventerrein (distributie) gepland aan de noordwestzijde van de Munikkensteeg in de hoek tussen Langeweg en de spoorlijnen. In de structuurvisie van de gemeente Zwijndrecht is tevens aangegeven dat een bedrijventerrein in de huidige situatie vanwege de veiligheidszone rondom rangeerterrein Kijfhoek niet mogelijk is, maar dat op korte termijn de veiligheidszone rondom Kijfhoek verkleind wordt waardoor de ontwikkeling wel mogelijk wordt. Verder merkt men op dat dit gebied geschikt is voor zwaardere categorien industrie.

kaartje structuurvisie zwijndrecht

Structuurvisie H.I. Ambacht
De gemeente H.I. Ambacht heeft al in het begin van 2008 een structuurvisie opgesteld. In deze structuurvisie is groene industrie en sportvelden gepland in het gebied langs de Rijksstraatweg en de Langeweg. Het Rijsoordbos is niet opgenomen in de structuurvisie.

Structuurvisie Barendrecht
De gemeente Barendrecht heeft per deelgebied een visie opgesteld. Voor Rijsoord is de visie op de zuidrand van Barendrecht van belang. Barendrecht is voor een groene recreatieve zone langs de Waal en langs de Oude Maas.